به ديوار تكيه كن،

ولى به مردها ، نه ...!

كه ديوار اگر پشتت را خالى كرد، 

سنگ است و گچ، نهايت سرت ميشكند..!

ولى اگر مردى رهايت كرد،

دلت ميشكند،

روح و تمام زندگيت ميشكند،

و زنى كه بشكند،

سنگ ميشود،

سرد و سخت،

كه نه ميخندد، و نه ميگريد..!

و اين يعنى فاجعه...!

فاجعه زنيست كه از دلدادگی ترسيده..!

 

منبع اصلی مطلب : ایا خدا هدف زندگی نیست؟
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زنی که ترسیده