پروردگاری  هستزندگی، بودن می خواهد....

بودن، شادی می خواهد.....

شادی، عشق می خواهد.....

عشق، عاشق می خواهد....

عاشق، انگیزه می خواهد....

انگیزه، سبب می خواهد.....

و چه سببی بالاتر از آنکه پروردگاری  هست که سراسر امید است و خوبی...

سراسر بخشندگی است و مهربانی...

و شایسته تر آنست که بگویم پروردگاری  هست که سرچشمه ی هر چه نیکویی است...

پس با داشتن چنین سبب ارزشمندی است که می خواهم زندگی کنم و بسوی روشنی پرواز کنم 

زندگي هاتون پر از حضور خدا 

 

منبع اصلی مطلب : ایا خدا هدف زندگی نیست؟
برچسب ها : پروردگاری  هست
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : زندگی هاتون پر از حضور خدا